بزرگداشت خانم طاهره صفارزاده درخاتون قلم

 

نقل از شماره ۱۹۴۹۵ روزنامه کیهان مورخ دوشنبه ۴ آبان ۱۳۸۸

۱۳۸۸/۰۸/۰۴