سرکار خانم سیده فیروزه حافظیان به همراه گروه تحقیق علامه حافظیان در هند و کشمیر: خانم دکتر حکیمه دبیران (استاد دانشگاه، رئیس سابق دانشگاه الزهرا، از اعضای کمیته علمی بنیاد علامه حافظیان)، خانم دکتر عفت نقابی (استاد دانشگاه)، دکتر فرزانه اعظم لطفی (استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی، مطالعات هند، از اعضای کمیته علمی بنیاد علامه حافظیان) و سرکار خانم فریده دبیران (محقق)