در جریان دعوت از بانوسیده فیروزه حافظیان در بازدید مرکز مطالعات بین المللی دینی دانشگاه تهران، خرداد 1401

تصاویر دیدار

دکتر فرزانه اعظم لطفی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی _مطالعات هند دانشگاه تهران
رئیس مرکز پژوهشی اسیا دانشگاه تهران