گفتگو با فیروزه حافظیان /روزنامه مردم سالاریی سه شنبه ۷اسفند ماه ۱۳۸۰،شماره ۵۴