خانم دکتر ساقی ساقیان متولد سال 1360، نویسنده و دکتری روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا بوده و سالها در حوزه بهداشت روان در ایران و کانادا و آمریکا فعالیت نموده اند. ایشان مدرس دانشگاه و عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA) و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران هستند. همچنین در زمینه نقاشی و عکاسی فعالیت های هنری داشته و عضو انجمن عکاسی آمریکا نیز میباشند. خانم دکتر ساقیان، عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی خاتون قلم در ایران می باشند که در کانادا برنامه های متعدد فرهنگی از جمله بزرگداشت شاعر زن نامدار، پروین اعتصامی و برنامه های اعیاد روز زن و شعرخوانی در دانشگاه UBC و مراسم های دیگر فرهنگی برای موسسه خاتون قلم در کانون های فرهنگی در ایران و کانادا همراه سخنرانی هایی جامع و خوب برگزار کرده اند. از ایشان آثاری چون رمان "طوبی" و اثر ترجمه "خودمربیگری، نوشته دکتر جوزف لوچیانی" بچاپ رسیده اند.

خانم دکتر ساقی ساقیان متولد سال 1357، نویسنده و دکتری روانشناسی از دانشگاه کالیفرنیا بوده و سالها در حوزه بهداشت روان در ایران و کانادا و آمریکا فعالیت نموده اند. ایشان مدرس دانشگاه و عضو انجمن روانشناسی آمریکا (APA) و عضو سازمان نظام روانشناسی ایران هستند. همچنین در زمینه نقاشی و عکاسی فعالیت های هنری داشته و عضو انجمن عکاسی آمریکا نیز میباشند. خانم دکتر ساقیان، عضو هیئت علمی موسسه فرهنگی خاتون قلم در ایران می باشند که در کانادا برنامه های متعدد فرهنگی از جمله بزرگداشت شاعر زن نامدار، پروین اعتصامی و برنامه های اعیاد روز زن و شعرخوانی در دانشگاه UBC و مراسم های دیگر فرهنگی برای موسسه خاتون قلم در کانون های فرهنگی در ایران و کانادا همراه سخنرانی هایی جامع و خوب برگزار کرده اند. از ایشان آثاری چون رمان “طوبی” و کتاب ترجمه “خودمربیگری، نوشته دکتر جوزف لوچیانی” بچاپ رسیده اند.