✍️ اشک شبانه …

 

🌺 تا مستی جوانی رقصان سراغ ما شد
🌺 پیری رسید از راه موی دماغ ما شد

🌺 جانان درون سینه بیرون دگر نشاید
🌺 بلبل ز باغ رفت و تقدیر زاغ ما شد

🌺 در گلشنی که سازش آواز عاشقان بود
🌺 آهی که ما کشیدیم دودش به باغ ما شد

🌺 ای بیدلان همدل! روز و شبم تماشاست
🌺 اشک شبانه‌ی ما شاه چراغ ما شد

🌺 «فیروزه» را نصیبی از مجلس غزل باد
🌺 شور و شرار شعری شاید ایاغ ما شد

💐 «سیده فیروزه حافظیان»