در تاریخ ۲۵/۲/۸۵ همایش (بالی برای پرواز) از طرف دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در محل دانشگاه برگزار شد،

در این همایش که از حمایت «خاتون قلم» برخوردار بود فیروزه حافظیان شاعر معاصر و مدیر مسئول مؤسسه “خاتون قلم” سخنانی در مورد شعر و ادب معاصر در جمع دانشجویان ایراد کرد و شعر «تپش‌های فلق» را که در مدح پیامبر بزرگ اسلام سروده بود قرائت کرد.