در تاریخ ۱/۳/۸۵ برای برنامه “کبوتران دیدار”به مناسبت  عید غدیرخم چند شاعر زن برای پخش برنامه از شبکه جام جم جهانی در محل موسسه “خاتون قلم” به شعرخوانی پرداختند

،این برنامه ضبط شد تا در موقع مناسب از شبکه جهانی جام جم پخش شود.