رساله حاضر درباره لوحی از اعداد است که با اسلوب و ضوابط خاص علم اعداد، تدوین شده و دارای خصائصی است که در دیگر الواح نیست و در این رساله مشروحاً بیان خواهد شد. برای اینکه منظور و مقصود بیشتر روشن شود پیشگفتاری می آوریم.
علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه بشری است که منشأ آثار خارق عادت و مبدأ فعّالیت روح انسان و مصدر بروز استعداد فطری اوست، این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تمهید و تأسیس کرده اند و در ادوار گذشته از سرمایه های گرانبهای بشری به شمار می آمده است، و بر اصل ناموس توارث و وظیفه حفظ و اداء امانت علم و معرفت، مربّیان و دانشمندان پیشین آن علوم و اسرار را روی میزان صحیح تعلیم و تربیت، به شایستگان و برگزیدگان از شاگردان خود تعلیم می دادند و دست بدست و سینه بسینه این امانت پر ارزش را به آیندگان می سپردند و بدین ترتیب حقایق و اسرار خود را از دستبرد طوفان حوادث دور می داشتند، و در صندوق مستحکم سینه اهل سِرّ نگهداری می کردند. و دائماً در امتداد سیر کاروان علم و معرفت، این علوم و اسرار را در دست پیشتازان این کاروان قرار می دادند، و همیشه سرآمد دانشها و دانستنیهای بشر بوده است، بطوریکه میتوان گفت بیشتر از آنچه امروز در دست است سابقاً وجود و گسترش داشته که در اثر کوششهای زیاد مردم بیدار و جستجوهای طاقت فرسای ملل و اقوام (خصوصاً مسلمین) سینه بسینه و دست بدست تا باین زمان رسیده است و در نتیجه تجربیّات و وسائل و مشاهدات باین وضع در آمده، و مورد استفاده عموم قرار گرفته است.
علمای اسلام و حکمای پیشین چون بیشتر جهت همّت شان نشر فضائل اخلاق، و تربیت رُوح انسان و صُعود معنوی نفس آدمی و آشنائی با حقایق و معارف بوده است، بدین جهت از این اسرار و دقایق در راه تهیّه وسائل مادّی، و تعیّش و خوش گذرانی جهان گذرا کمتر استفاده کرده اند، و لذا این علوم را تنها کسانی می آموختند که شایسته و اهل بودند.
و از این رو، این مطالب و اصول با اینکه نزد اهلش بطور کامل وجود داشت نزد آنها که دارای شرائط و اهلیّت مخصوص نبودند اندکی هم وجود نداشت گرچه در هر عصری اهل آن بسیار اندکند، بلکه افراد معدودی را در اعصار اخیر می توان یافت که افکار وسیع آنها جایگاه این حقایق و اسرار باشد.
و از جمله آن علوم شریفه، علم اعداد و اوفاق است که مبدأ آثار و نتائج روشن می باشد چنانکه اعظم فلاسفه اسلام ابن سینا در «اشارات» نمط دهم بنحو اشاره فرموده است: «شکی نیست که این علم شریف، منشأ آثار عجیبه است». بر حسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده است این علم مبدأ آثار شگفت آور می باشد و اطّلاع بر آن بابی از قدرتِ روحی بر انسان می گشاید.
در اینجا نکته ای باید تذکّر داده شود و آن این است که دانشمندان و علمای اسلام، در اثر استفاده از منابع الهی بطور مستقیم به حقایق برخورد کرده اند و احساس و درک عمیق آنان آئینه وار و با محاذات کامل در برابر خورشید درخشان تعلیم و هدایتِ نبوّت قرار گرفته و بدون کوچکترین انحرافی (که از اِعمال سلیقه های شخصی پیدا می شود) انوار حقیقت و تجلیّات معارف حقّه و اسرار عالم در نفوسِ مصفّای آنان منعکس شده، و بسر منزل مقصود که وقوف و اطّلاع بر حقایق اشیاء است بمعنی واقعی کلمه (نه مفهوم اصطلاحی آن) رسیده اند.
این دانشمندان با بصیرت، دریافتند که روش و اصول علوم ثابته اسلام و تعلیمات عالیه قرآن مجید، در علوم الهی، بلکه سایر معارف و علوم نیز، با راههائی که بشر به فکر خود پیموده است جدا و مباین می باشد، و چون حقیقت را در پیروی از پیامبران الهی علیهم السلام دیدند، از بافته های فکری بشری دست برداشتند، و برای نیل بسعادت جاوید و حیات کامل، خویشتن را در آغوش مربّیان الهی و اطبّاء روحانی افکندند و از آنان تعلیم گرفتند و به تربیت آنان تربیت یافتند و پیروی از نظریّات مجاری الهام و معادن حکمت حقّه را شعار خود قرار دادند، و از آنجا که می خواستند زحمات پیشینیان از بین نرفته باشد، برخی از قواعد و علوم آنها را (غیر از مطالب مربوط بمعارف و اصول عقاید) با تعالیم سامیه قرآن مقدّس و نوامیس الهام تطبیق نموده سپس آن را نشر می دادند.
برای توضیح مثالی از همین علم مورد بحث (علم اعداد) تشریح می کنیم تا خوانندگان بحقیقت مقصود برسند. یکی از اشکال و اوفاق، شکل مربّع است، حکمای سلف از روی موازین اسرار طبیعی و اسباب عالم و مناسبات امور ارضی و نجومی مربّعی تشکیل می داده و اسمائی استخراج می نموده و آن اسماء را مؤثّر می دانستند و برای حصول نتیجه به ذکر آنها مداومت می کردند و مقیّد نبودند که قرائت آن اسماء و مداومت بر آن اعمال، مطابق قانون شرایع و دستور انبیا باشد. امّا علمای اسلام چنانکه توضیح داده شد بر اثر دریافت حقایق دین معتقد بودند که باید همه امور، بر وفق دستورات قائد بزرگ اسلام و تعالیم عالیه قرآن باشد، لذا خود را مقیّد کردند که این اعمال بر طبق دستورات شرع انجام گردد و اسماء مستخرجه باید از اسماء ماثوره باشد و اعمال باید در قلمرو نهی شارع مقدّس نیامده باشد.
از این رو بجای اسماء مستخرجه، لومائیل – لوخائیل – حولائیل، اسماء مقدّسه ماثوره، از قبیل ودود – حیّ – قیّوم، استخراج می کردند، البتّه این اسماء مؤثّر و موجب توجّه بذات یکتا، و عبادت و پرستش خدا و باعث توسّل به قادر بی همتا و خواست امور و حوائج از ذات الهی جلّ و علا می باشد.
این طریقه حقّه قرآنی نفس انسان را از خودبینی مصُون می دارد و او را متوجّه درگاه کبریای متعال می کند امّا انسان در آن طریق دیگر (طریقه بشری) از خودبینی و خودخواهی مصُون نیست زیرا هنگامی که به سرّی از اسرار مُودَعَه در طبیعت پی بُرد و در خود قدرتی مشاهده کرد آن قدرت را از آنِ خود می بیند و احساس خودبینی در وی تقویت می شود.
بدانکه این حقیر چون سالهای سال را در دشت و دیار بمسافرت و سیر آفاق گذرانیدم و در این علوم و فنون مطالعه نمودم و اساتید و بزرگانی دیدم و از این قواعد استفاده کردم و بر پاره ای از آنها وقوف یافتم به فکر آن شدم که لوحی مدحیّه و وِفقی از اوفاق سِریّه که مطابق با آیات مبارکات قرآن مجید باشد، بیادگار بگذارم (راجع به کیفیّات و سبب تألیف لوح شرح مبسوطی در جای خود خواهد آمد) معلوم است که اگر الواح و اوفاق بر طبق آیات مبارکات و اسماء حسنای الهی ترتیب داده شود متضمّن سرّ عظیم و محلّ نزول برکات و اثرات خواهد بود. به ترتیب (۲۵ * ۲۵) مُلهم شدم که از الواح بزرگ و دارای آثار و بنای آن بر عدد (۵) است و او را بمناسباتی (لوح محفوظ) نام نهادم و آن لوح را از اوّل تا بآخر بمدح و منقبت سرور کائنات خلاصه موجودات سرّ حقیقت و حقیقت سرّ سیّدالمرسلین رحمۀ للعالمین من هو بالافق الاعلی من بلغ سدرۀ المنتهی من علّمه شدید القوی احمدن المحمود محمّدن المصطفی صلّی الله علیه و آله و سلّم تمام کردم.
ما ان مدحت محمّداً بمقالتی
لکن مدحت مقالتی بمحمّد (ص)

امید آنکه دانشمندان و مطالعه کنندگان اگر سهو و خطایی از این جاهل ببینند به دیده عفو و رحمت نگرند و مرا بر اشتباهم آگاه کنند، الانسان محلّ السّهو و النّسیان.
و بالله التّوفیق و علیه التّکلان
سیّد ابوالحسن حافظیان

 

منبع: کتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ، صص ۳۱ – ۳۵

 

برای تهیه این کتاب به زبان های فارسی، اردو و انگلیسی با ما تماس بگیرید.

این کتاب برای چاپ نهم آماده می شود. از طریق سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

 

حق چاپ برای «لوح محفوظ» و «لوح جنه الاسماء» علامه سیّد ابوالحسن حافظیان محفوظ می‌باشد. هرگونه کپی، پرینت و فروش این الواح از نظر شرعی مورد رضایت نخواهد بود.

خواهشمندیم برای سفارش «لوح محفوظ»، «لوح جنه الاسماء»، «کتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ» و «کتاب حافظ اسرار» به صفحه ثبت سفارشات سایت حافظ اسرار مراجعه بفرمائید. (کلیک کنید)