برگرفته ازمقدمه  کتاب ساقه ای تا ماه
در هند متولد شدم درخانواده ایرانی اهل فرهنگ وادب پدرم مردی عارف ودانشمند بودکه عمری راصرف خدمت به انسان ها وتحقیق درعلوم مأورایی وحکمت الهی پرداخت که دستاوردهای او دراین کشف وشهود عاید طالبان علم وعمل شد.مادرم بانویی ازخانواده فرهیخته ودارای تحصیلات عالی بود که با سپاس از خداوند سایه مهربانش برسرماست .

خیلی کوچک بودم که از شهر بمبئی به مشهد نقل مکان کردیم فضای کودکی من درخانه ای قدیمی با ویژگیهای خاص صد ساله اش درختان سربه فلک کشیده حوض سنگی وحوض خانه باکاشی های رنگی وماهی های قرمز باایوان وتاقچه های محرابی مملو از گل وعطر یاس وباغچه های پراز گل مخصوصاً شمعدانی درمن شور وافر به وجود می آوردوشاید باعث بیداری قریحه ای درمن شد که حاصل آن سرودن اشعار کودکانه ای درخلوت پرنده ها وپروانه ها بود .
محیط صمیمی خانواده معاشرت ها میهمانی ها واساتید علم وادبی که باپدرم رفت وآمد داشتند واستفاده از حضور معنوی آنان به ویژه رهنمودهای پدرم که مرا به درستی درراهی که به ادامه آن علاقه مند بودم سوق می داد .این شرایط ادامه داشت تااین که خیلی زود ازدواج کردم سرگرمی هاومشغولیات زندگی مشترک فضایی متفاوت از خانه پدری برایم به وجود آورد که منجر به فاصله گرفتن از آن خلوت های انس گردید ومرا از دنیای نوجوانی وسر خوشی های این سنین دور کرد وبعد ازآن ادامه تحصیلات باداشتن فرزند زمان زیادی بین من وشعر فاصله انداخت بعدازدورهای که از نظر خودم توقف ورکود بود نیازبه نوشتن دوباره درمن زبانه کشید که دربرابرش نمی توانستم مقاومت کنم شبها خواب راازمن می ربود و روزهایم غرق شعر می شد که شد کتاب از «باران های عشق»
وسپس (ساقه ای تا ماه) تا این که دریکی از سفرهایم به خارج ازکشور متوجه قضاوت نادرست بسیاری ازهموطنانم درمورد فعالیت های فرهنگی وادبی زنان کشورم گردیدم واین نوع تصوربرایم بسیار سنگین آمد به همین دلیل مصم شدم که دربازگشت به وطن از آثار زنان شاعروفرهیخته دیارم مجموعه ای فراهم آورده ودردسترس همگان قراردهم حاصل تلاش وگفتگو ها وسعی من دراین راه کتاب (از عاشقانه ترین سرزمین ها دو دهه شعر زن در ایران) بود که امیدوارم باارائه آن توانسته باشم اندک یا کوتاه قدمی درراه شناخت وشعر شاعران زن که دردوهه اخیر حرکت وپویایی داشته اند بردارم وبه یاری خداوند مشغول بررسی وپژوهش درمورد جلد دوم کتاب هستم ودیگر شاعرانی که درجلد اول فرصت آشنایی با آنان را نداشتم .امیدوارم هر چه زود تر بتوانم این مرحله را هم به انجام برسانم وجلد دوم را به عرصه ادب وشعر تقدیم کنم .