نوشته‌ها

الصلا! ای اوستاد مکتب حبّ و ولا

  فرید الدهر به ساحت فرید کرامت و دیانت، استاد علم و دانش و عشق و عرفان علّامه سیّد ابوالحسن حافظیان (ره)   الصلا! ای اوستاد مکتب حبّ و ولا السّلام! ای رهنورد مقصد شمس الضّحا   زیستی در أرض هفتاد و دو ملّت تا نهی قل هوالله الأحد را بر لوای آن سرا   […]